Hur påverkar vägavgifter resandet och opinion? 9 juni, 13-16.30

Published May 21, 2014

Trafikverket, Kruthusgatan 17, våning 6 (rum Terrassen), Göteborg

Bakgrund

Ett antal städer i Norden har nu infört olika typer av vägavgifter i städer, delvis för att minska
trängsel och delvis för att finansiera transportinfrastruktur. Ett pågående forskningsprojekt,
finansierat av BISEK och samordnat av Centrum för Transportstudier, syftar till att samla
och utbyta kunskap mellan de olika avgiftssystemen i Norden, i synnerhet erfarenheter från
Göteborg, Stockholm, Oslo och Trondheim.
Forskningsprojektet studerar vägavgifternas påverkan på attityder och resande, med särskilt
fokus på skillnader mellan olika delar av befolkningen, olika tidperspektiv, och städernas
olika erfarenheter. I den första av två workshops presenterar forskare från KTH, WSP, och
TØI preliminära resultat från projektet, med särskild tonvikt på erfarenheter från Göteborgs
trängselskatter.

Preliminärt program

13.00 Inledning och bakgrund

13.15 Trängselskatter i Göteborg sedan januari 2013: översikt av trafikeffekter

Maria Börjesson & Ida Kristoffersson

14.00 Hur anpassade göteborgarna sina resor när trängselskatten infördes? Resultat

från en resvaneundersökning

Karin Brundell-Freij & Fredrik Johansson

14.30 Hur har trängselskatteopinionen ändrats i Göteborg, och varför?

Jonas Eliasson & Maria Börjesson

15.00 paus

15.15 Vilka faktorer förklarar varför olika grupper anpassar sig på olika sätt till

trängselavgifter?

Joel Franklin & Yunyu Wang

15.45 Litt om Norge

Farideh Ramjerdi, Jon Martin Denstaldi & Kåre Skollerud

16.15 Sammanfattning

BISEK

Page responsible:Gunilla Appelgren
Belongs to: Centrum för transportstudier (CTS)
Last changed: May 21, 2014