< Back to Projects
 
 
 
 

VÄrdering av koldioxidutslÄpp i sverige

Project Number: 175

Project Leader: Björn Carlén

Start Date: 2010-12-01

End Date: 2011-01-31

Description:
Frågeställning Under senare år har det diskuterats flitigt kring hur koldioxidutsläpp bör värderas. I Sverige har diskussionen till stor del förts utifrån behovet att bedöma transportinfrastrukturinvesteringar på ett adekvat sätt. Rekommendationerna spretar både vad gäller värderingsansats och kalkylvärde. Beroende på vilken forskarrapport som konsulteras finner man värden från 0,2 till 5 kr per kg koldioxid, vilket är föga informativt Den låga graden av precision beror till viss del på att den hittillsvarande forskningen inte fullt ut har beaktat betydelsen av det klimatpolitiska ramverk som nu vuxit fram. Detta projekt avser att diskutera vad detta ramverk betyder för den svenska koldioxidvärderingen och syftar till att landa i en mer precis värdering än den hittillsvarande forskningen ger vid handen. En mer utförlig Bakgrund

Top page top