< Back to Projects
 
 
 
 

Med klimatet i tankarna

Project Number: 189

Project Leader: Per Kågeson

Start Date: 2010-03-01

End Date: 2011-01-31

Description:
Frågeställning Inom EU är styrningen mot klimatanpassade bilar långt ifrån likformig. Detta skapar stora problem för bilindustrin och fördyrar den genomsnittliga bilen. Frågan om en samhällsekonomiskt effektiv reglering hamnar därför delvis i skuggan av brister i samordning mellan de olika ländernas regelverk. Det finns likväl ett stort behov av en allmän uppslutning kring hur en effektiv reglering bör ser ut. Finns det motiv för fler styrmedel än generella skatter på koldioxid eller handel med utsläppsrätter? I en rapport till EMS diskuterar professor Per Kågeson behovet av kompletterande åtgärder och kartlägger dagens regelverk. Rapporten skisserar även hur en långsiktigt hållbar incitamentsstruktur som passar svenska förhållanden kan se ut samt studerar förutsättningarna för att etablera en gemensam europeisk regleringsmodell.

Top page top