< Back to Projects
 
 
 
 

Tidtabellernas betydelse fÖr samhÄllsekonomisk lÖnsamhet

Project Number: 217

Project Leader: Lena Wieweg

Start Date: 2011-10-20

End Date: 2012-12-31

Description:
Frågeställning Utformning av tidtabeller i prognoser och samhällsekonomiska kalkyler är av avgörande betydelse för vilka beräkningsbara effekter som uppstår till följd av infrastrukturåtgärder. Det saknas idag en uttalad princip för hur dessa tidtabeller ska konstrueras, vilket får till följd att lönsamheten av infrastrukturåtgärder inte är definierad. Det krävs dels att samma princip används för att konstruera olika tidtabeller som ska ställas mot varandra, dels att denna princip är uttalad, exempelvis att tidtabellerna ska vara samhällsekonomiskt optimala. Frågeställningen här är - Är det praktiskt möjligt att konstruera tidtabeller för prognoser och samhällsekonomiska kalkyler utifrån en uttalad princip (i första hand samhällsekonomiskt optimala tidtabeller)? Med praktiskt möjligt menas dels att det ska vara möjligt att göra med rimlig resursinsats, dels att sådana tidtabeller ska vara ”rimliga” i förhållande till vad som på annat sätt bedöms troligt. - Hur påverkar tidtabell

Top page top