< Back to Projects
 
 
 
 

validering av samgodsmodellen

Project Number: 219

Project Leader: Inge Vierth

Start Date: 2011-11-01

End Date: 2012-12-31

Description:
Frågeställning Den nyutvecklade Samgodsmodellen har fortfarande brister, både vad gäller indata och modellens funktionalitet. Detta projekt syftar till att ta fram en målbild som kan användas för ett systematiskt förbättringsarbete av Sam-godsmodellen. Denna målbild bör vara på generell nivå och behöver inte vara kopplad enbart till dagens version, utan kan vidgas till utvecklings-arbete med godsmodeller i Sverige och kommande versioner av nationella och eventuella regionala versioner av Samgods. Det är viktigt att beskriva vad en generell nationell eller regional godsmodell ska kunna simulera och ge för utdata och vilken träffsäkerhet i skattningar som det i så fall kräver. Här kommer givetvis CBA och emissionsanalyser in som en indirekt kravställare. Arbetet kommer generellt att ha stor betydelse för Samgods nationella modeller och Samgods regionala modeller. Alla resultaten lagras i en databas som ges målbildsstatus efter överenskommelse med Trafikverket.

Top page top