< Back to Projects
 
 
 
 

VÄrdering och prognosmodeller av cykling

Project Number: 239

Project Leader: Gunilla Björklund

Start Date: 2010-07-01

End Date: 2012-07-01

Description:
Detta projekt består av två delprojekt. Huvudsyftet med det första delprojektet är att skatta ett tidsvärde för cykelresor som är generaliserbart över landet och föreslå en dekomponering i hälsoeffekter respektive övrigt tidsvärde. I det fall resultaten visar att tidsvärden inte är ett lämpligt mått att använda för att studera nyttoeffekter av cykling ges förslag på ett alternativt mått. Dessutom planeras att ta fram en modell över faktorer för att välja cykling. Därigenom kan man se hur stor påverkan olika typer av faktorer har för val att cykla. Ett annat syfte med projektet är att genomföra en förstudie av gångtrafikanters värderingar. Syftet med det andra delprojektet är att undersöka förutsättningar för prognoser av cykling och i det fall VTI finner att det finns sådana och Trafikverket godkänner detta så genomförs även delprojekt två.

Top page top