< Back to Projects
 
 
 
 

Ingår hälsoeffekter i betalningsviljan för bullerreduceringar?

Project Number: 304

Project Leader: Jan-Erik Swärdh

Start Date: 2013-03-01

End Date: 2013-10-31

Description:
Trafikrelaterat buller är ett stort och ökande miljöproblem. Problemen med buller består av olika delar, däribland en ren störningseffekt och negativa hälsoeffekter såsom ökad risk för förhöjt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar. Individers värdering för att slippa buller skattas vanligtvis med en så kallad hedonisk modell där skillnader i fastighetspriser med avseende på bullerexponering jämförs Vanligtvis anses den betalningsviljebaserade värderingen från en hedonisk studie enbart reflektera störningseffekten. Detta är även praxis i tranportsektorn i Sverige idag där värderingen från hedoniska studier plus ett procentuellt påslag som utgår från skattade totala hälsokostnader från trafikbuller utgör den totala bullerkostnaden. Huruvida utgångspunkten att individers värdering av trafikbuller utifrån fastighetspriser reflekterar enbart störningseffekter är emellertid oklart. Föreliggande projekt är en pilotstudie där en metod för att separera bullervärderingen i hälso- och öv

Top page top