< Back to Projects
 
 
 
 

Cba-osÄkerhet

Project Number: 361

Project Leader: Disa Thureson

Start Date: 2014-01-01

End Date: 2014-12-31

Description:
Frågeställning Vad är värdet av nytto-kostnads-kalkyler (CBA) av väginvesteringar när framtiden är osäker? Bakgrund I Sverige har riksdagen beslutat att samhällsekonomisk effektivitet skall vara vägledande för beslut om hur infrastrukturinvesteringsmedel ska fördelas, dvs. projekt med hög samhällsekonomisk lönsamhet bör prioriteras givet en begränsad totalbudget. I korthet innebär detta att investeringsprojekts samtliga nyttor skall vägas mot dess kostnader på ett strukturerat sätt. I praktiken sker det genom att nytto-kostnadskalkyler genomförs över olika potentiella projekt, och tillsammans med annat beslutunderlag bifogas de beslutande politikerna. Forskning har dock visat att de politiska besluten inte alltid följer rangordningen i dessa kalkyler. Det framförs också ofta skepsis från både politiker och branschfolk gentemot att nytto-kostnadskalkyler verkligen är ett bra och tillförlitligt verktyg för att välja mellan olika projekt. Argument som framförs är att CBA-utfall är

Top page top