< Back to Projects
 
 
 
 

Värdering av komfort och trängsel i kollektivtrafiken

Project Number: 375

Project Leader: Gunilla Björklund

Start Date: 2014-05-30

End Date: 2015-06-30

Description:
Idag finns det viss kunskap om hur resenärer värderar komfort och trängsel, flertalet studier kommer dock från Storbritanien och Australien. I Sverige har komfort i kollektivrafiken bland annat studerats av Olsson et al (2001) som i sin studie särskilt belyser trängselfaktorns betydelse i form av garanterad sittplats.

Top page top