< Back to Projects
 
 
 
 

Mobilnätsdata som indata till prognosmodeller

Project Number: 377

Project Leader: Andreas Allström

Start Date: 2014-01-01

End Date: 2014-12-31

Description:
Bakgrund Mobila nätverk i kombination med allt mer avancerade och prisvärda mobila enheter gör att både människor och i allt sträckning utsträckning även fordon och last kommunicerar mer med omvärlden. Detta genererar stora mängder information som på sikt fundamentalt kommer att förändra hur vi kan estimera, prediktera och förstå våra trafiksystem. Samtidigt finns det ett stort behov av nya metoder för att samla in data som beskriver människors resvanor. Data från traditionella metoder har en del brister och exempelvis resvaneundersökningar har fått lägre och lägre svarsfrekvenser genom åren. Detta samtidigt som morgondagens prognosmodeller kommer ställa högre krav på indata gällande såväl mängd, kvalitet och detaljeringsgrad. Som exempel kan nämnas OD-matriser som idag i allmänhet beskriver ett normaldygn eftersom indata vanligtvis inte består av tillräckligt många observationer för att disaggregera mer än på dygnsnivå. Här skulle mobilnätsdata kunna vara ett bra underlag för att

Top page top