< Back to Projects
 
 
 
 

Kollektivtrafikresenärernas kortinnehav i verkligheten och i SamPers.

Project Number: 378

Project Leader: Karin Brundell-Freij

Start Date: 2014-03-01

End Date: 2014-11-30

Description:
I Sampers hanteras utbudet av olika former av kollektivtrafikbiljetter, och dess påverkan på resandet, på ett mycket förenklat sätt. Projektet syftar till att • analysera i vad mån dessa förenklingar påverkar kvaliteten i de slutliga prognoserna • undersöka om/hur en mer realistisk beskrivning av samspelet mellan utbud och efterfrågan på olika typer av färdbevis i kollektivtrafiken skulle kunna implementeras i SampErs WSP och Sweco har i pågående konsultuppdrag – på beställning av kollektivtrafikaktörer - inlett analyser av kollektivtrafikanternas kortvalsbeteende. Analyserna baseras på valmodeller skattade på så kallade stämplingsdata. Såväl de genomförda analyserna, de erfarenheter som vunnits i arbetet, och de datamaterial som samlats in, kommer att vara till nytta i det nu sökta projektet.

Top page top