< Back to Projects
 
 
 
 

Olyckor i plankorsningar

Project Number: 380

Project Leader: Gunilla Björklund

Start Date: 2013-06-13

End Date: 2014-05-31

Description:
Under ett antal år har vi i samband med uppdrag kring tågtrafikens marginalkostnader byggt upp en paneldatabas med information om plankorsningarnas skyddstyp, olyckor och trafikering. Idag avser databasen åren 2001 – 2008. Med dessa data har vi skattat den marginella olyckskostnaden av att ytterligare tåg passerar en plankorsning i Sverige (se t.ex. Jonsson 2010). Grunden i en sådan marginalkostnadsmodell är en olycksmodell där vi korrelerar antalet och typen av tåg som passerar korsningen, typ av skyddsanordning och typ av väg (samt i vissa fall antalet fordon) med olycksutfallet. Vi har hittills använt logitmodeller för att skatta dessa samband men också tittat alternativa modellformuleringar. Skattningarna utgör alltså i sig en olycksmodell som efterfrågas av trafikverket. Modellen är skattad på svensk data och är replikerbar samt publicerad (som WP hittills). Kvaliteten på modellen måste sägas vara betydligt högre än många av de samband som idag används eller föreslås användas. F

Top page top