< Back to Projects
 
 
 
 

Wider economic benefits

Project Number: 382

Project Leader: Mats Andersson

Start Date: 2013-07-01

End Date: 2014-11-30

Description:
I denna studie ämnar vi utröna vilka Wider Economic Benefits investeringar i transportsystemet ger. Med WEB avses här nyttor som inte fångas i den mikroekonomiska standardkalkylen. I den första delen av studien gör vi en genomgång av internationell state of the art när det gäller: • Vilken typ av effekter som avses med begreppet WEB. I litteraturen nämns många exempel på WEB, bland annat att tidsbesparingar för ett företags resor leder till ökad produktion och sänkta priser, att tidsvinster för pendlare ökar värdet på fastigheter och mark samt påverkar arbetsmarknaden. Liksom begreppen skiftar över tid skiftar också innehållet i begreppen över tiden och mellan olika personer. Vi redogör för hur begrepp som multiplikatoreffekter, inducerade effekter, dynamiska effekter, expansionseffekter etc. förhåller sig till varandra. • De empiriska skattningar som gjorts av storleksordningen på olika WEB. Genomgångar av state of the art har tidigare gjorts med olika inriktningar i

Top page top