< Back to Projects
 
 
 
 

Strategisk interaktion mellan kommuners parkeringspolitik

Project Number: 394

Project Leader: Svante Mandell

Start Date: 2014-09-01

End Date: 2015-12-31

Description:
Frågeställning Kommuner har själva rådighet över parkeringspolitiken i sin kommun, till exempel hur de ska prissätta parkering. Det finns ett mått av strategisk interaktion mellan kommunerna vad gäller deras parkeringspolitik. Genom en restriktiv politik, t.ex. genom höga parkeringsavgifter, kan en del av parkerandet flyttas till grannkommuner och vice versa. Vi vill i detta projekt, med hjälp av en enkel formaliserad modell, skapa oss en bättre förståelse för hur detta går till och vilka mekanismer som ligger bakom. Vi försöker fånga både effekter som är förknippade med externaliteter (t.ex. att en överflyttning av parkering till en grannkommun ökar buller och trängsel där) och effekter förknippade med intäkter och kostnader för parkering (d.v.s. en effekt som till sin natur liknar konkurrens om en mobil skattebas). Modellen kommer även kunna hantera hur det strategiska spelet mellan kommuner påverkas av politik som tas på en högre nivå, t.ex. förbättringar i kollektivtrafiken, men d

Top page top