< Back to Projects
 
 
 
 

Finns Energieffektivisering på järnvägen med längre och tyngre tåg?

Project Number: 408

Project Leader: Joakim Ahlberg

Start Date: 2014-11-01

End Date: 2015-05-31

Description:
Frågeställning Projektet ska ge svar på hur energianvändningen för virkeståg beror av dess vikt, längd och antalet stopp. Ett syfte är att mäta energianvändningen per tonkm (för lastade vagnar) och vagnkm (för tomma vagnar). Med tyngre avses här en ökad totalvikt genom fler vagnar, fullastade (i en riktning) och olastade (i den motsatta riktningen), än vad som normalt körs på sträckan. Antagandet är att det med tyngre tåg finns möjlighet att göra (gods)transporter mer energieffektiva. Målsättningen är att testa hypoteserna: - att energianvändningen per tonkm eller per vagnkm kan reduceras genom att använda tåg med fler vagnar - att näringslivets transportkostnader kan reduceras genom att skalfördelar utnyttjas och energianvändningen minskas - att järnvägsinfrastrukturen kan användas mer effektivt, genom att trafikera tåg med fler vagnar. Idag är spårlängden i virkesterminalerna flask¬hal¬sen och inte mötesspårens längd i det nationella järn¬vägsnätet.

Top page top