< Back to Projects
 
 
 
 

Between day dependencies in an activity based travel demand model

Project Number: 409

Project Leader: Anders Karlström

Start Date: 2015-01-01

End Date: 2015-12-31

Description:
Research Question Det finns många frågeställningar som dagens efterfrågemodeller (på den svenska marknaden) inte är särskilt lämpade att besvara. Vad händer om man ändrar butikers öppettider, vad händer med kedjeresande vid trängselavgifter, senareläggs bilresor till helgen när man byter arbetsresans färdmedel från bil till kollektivt, hur förändras restidspunktvalet när man tar hänsyn till flera färdsätt och kedjeresor (exempelvis lämning och hämtning). Detta är en fortsättning (år tre) på ett doktorandprojekt där nästa generations efterfrågemodell utvecklas i form av en aktivitetsbaserad efterfrågemodell. Tidigare har en modell utvecklats för resor över en hel dag. Syftet med detta projekt är att vidareutveckla modellen för att ta hänsyn till interaktion mellan dagarna. Inköpsresor behöver kanske inte genomföras varje dag, och sannolikheten för en inköpsaktivitet ökar ju längre tid har förflutit sedan förra inköpsaktiviteten. Detta är särskilt viktigt att ta hansyn till nä

Top page top