< Back to Projects
 
 
 
 

Förstudie: Att mäta kvalitet vid upphandling av investeringar och underhåll på väg

Project Number: 463

Project Leader:

Start Date: 2016-08-01

End Date: 2016-12-31

Description:
Vilka mått utgör goda indikatorer på verklig kvalitet vid upphandling av investeringar, reinvesteringar och rutinunderhåll på väg? Resultatet kan ses som en förstudie om hur kvalitetsaspekter ska fångas i de kvantitativa analyser av Trafikverkets produktivitet som genomförs på VTI. I ett senare skede kommer detta kopplas ihop med Trafikverkets faktiska mått på kvalitet.

Top page top