< Back to Projects
 
 
 
 

Utvärdering av trängselskatt i Göteborg

Project Number: 467

Project Leader: Jens West

Start Date: 2016-06-01

End Date: 2016-12-31

Description:
Detta projekt syftar till att a) utvärdera effekter av trängselskatterna i Göteborg med avseende på trafikeffekter, acceptans, samhällsekonomi och fördelningseffekter samt på hur väl prognosmodellen klarade att prognostisera dem och b) till att tillgängliggöra resultaten internationellt genom vetenskaplig publicering och spridning vid forskar- och branschkonferenser, internationella besök osv.

Top page top