< Back to Projects
 
 
 
 

Modellering av samband mellan trängsel i bytespunkter och i fordon

Project Number: 472

Project Leader: Erik Jenelius

Start Date: 2017-01-01

End Date: 2017-12-31

Description:
Många stationer och hållplatser i Stockholms kollektivtrafiksystem är hårt belastade. Det finns ett viktigt samspel mellan trängsel på stationer och i fordon. Hög trängsel i fordonen är förknippad med många negativa konsekvenser, t.ex. låg komfort, risk att inte komma på tåget, och förseningar. Syftet med det här projektet är att utveckla en kvantitativ metod för att utvärdera hur utformning av stationer och bytespunkter påverkar trängseln i fordon. Målsättningen är att öka förståelsen för hur stationers utformning och resenärsflöden samspelar och påverkar framkomligheten och trängseln i fordon. Med den utvecklade metoden kan olika utformningar av nya eller renoverade stationer utvärderas i ett tidigt planeringsstadium på ett objektivt och systematiskt sätt. Det faktiska kapacitetsutnyttjandet av fordon kan analyseras på ett mer realistiskt sätt än tidigare, genom att hänsyn tas till att resenärer i allmänhet inte fördelar sig jämnt mellan alla vagnar. En modell för flöden mellan olika

Top page top