< Back to Projects
 
 
 
 

Entreprenörers kostnadseffektivitet vid vägunderhållsprojekt

Project Number: 491

Project Leader:

Start Date: 2017-03-01

End Date: 2017-12-31

Description:
Med antagande om perfekt konkurrens kommer de entreprenörer som vinner en upphandling att vara helt kostnadseffektiva. Avsikten är att i denna studie undersöka om så är fallet för 255 utförandeentreprenadprojekt. Projekten har genomförts av åtta olika entreprenörer, där de fyra största företagen tar hand om 89% av projekten. Den höga marknadskoncentrationen kan påverka konkurrens och effektivitet. Rent teoretiskt skulle det vara möjligt att nå en perfekt konkurrenslösning med endast två företag men det finns risk för kartellbildning givet så få och stora aktörer på marknaden. Ett tecken på det kan vara ineffektivitet hos företagen. Syftet med projektet är därför att undersöka on det finns betydande kostnadsskillnader mellan entreprenörer då det kontrollerats för skillnader i förutsättningar för de olika projekten.

Top page top