< Back to Projects
 
 
 
 

Tillgänglighet: sätt att mäta, och påverkan på fastighetsmarknaden

Project Number: 492

Project Leader: Fredrik Kopsch

Start Date: 2017-03-09

End Date: 2017-12-31

Description:
Kopplingen mellan marknaderna för transporter och fastigheter (särskilt bostäder) är väl utredd. Det saknas dock kunskap om hur det metodologiska tillvägagångssättet att mäta tillgänglighet kan påverka resultat. Det är här viktigt för att kunna säkerställa att rätt slutsatser dras av tillgänglighetsstudier. Ett av syftena med det här projektet är att undersöka just detta. Utöver de metodologiska frågorna saknas det kunskap om vilken typ av tillgänglighet som är viktigast för olika segment av bostadsmarknaden. Är bil viktigare än kollektivtrafik? Är spårbundet viktigare än vägbundet? Finns det skillnader i värdering av tillgänglighet mellan olika upplåtelseformer på bostadsmarknaden?

Top page top