Höghastighetståg: Markvärden och finansiering

Time: Wed 2018-05-16 11.30 - 12.30

Lecturer: Fredrik Kopsch (LTH)

Location: Teknikringen 10, Rum: Nash Wardrop

Välkommen till CTS Lunch Seminar Series

 

Denna rapport försöker att svara på frågan vilka fastighetsvärdesförändringar som den föreslagna höghastighetstågsbanan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö kan förväntas ge. 

Det finns goda teoretiska grunder till varför en investering i infrastruktur bör ge upphov till positiva markvärdeseffekter. Utöver en direkt effekt från förbättrade resmöjligheter, eller snarare förbättrad tillgänglighet, kan indirekta effekter uppstå ifall resandet med höghastighetståg leder till dynamiska effekter i form av agglomerationseffekter och/eller kapitaleffekter. 

Även om den ekonomiska teorin ger stöd för att en infrastrukturinvestering som anläggande av en höghastighetsbana kan generera ökade markvärden på stationsorterna så är det många faktorer som påverkar. Vi kan dock utifrån ekonomisk teori formulera några rimligt säkra påståenden om faktorer som påverkar markvärdeseffekterna av en eventuell investering i höghastighetsjärnväg positivt:

 • Grunden för att positiva markvärdeseffekter ska uppstå är att den nya infrastrukturen erbjuder en förbättring i resmöjligheter jämfört med idag, dvs en förbättrad tillgänglighet. Ju större förbättring, desto större potential till markvärdeseffekt. Banorna i sig skapar inga värden, det är den faktiska trafikeringen som påverkar tillgängligheten och har potential att påverka markvärden.
 • Nyttan som skapas av den ökade tillgängligheten kan bara tas ut en gång. Om nyttan tas ut genom biljettpriset kan inte samma nytta resultera i ökade markvärden. Biljettpriserna behöver alltså vara låga för att åstadkomma ett högt konsumentöverskott och därmed en hög potential för ökade markvärden.
 • Stationernas tillgänglighet är viktig för antalet möjliga resenärer och därmed för eventuell markvärdeseffekt. Två faktorer är särskilt viktiga; dels tillgängligheten till stationen från lägen runtomkring och dels exploateringsgraden runt stationen. Lösningen av kollektivtrafiken till och från stationen är därmed mycket viktig. Stadsutvecklingsfrågor är också mycket viktiga eftersom effekten av järnvägen ökar ifall många människor och företag kan lokalisera sig nära stationen.
   
   
  Seminariet hålls på svenska.

  Vänligen bekräfta din närvaro genom att skicka mejl till cts-info@kth.se. För att få lunch ingå, vänligen bekräfta senast den 14 maj.
  Lunch serveras från kl.11:20.
   
  För mer information, kontakta:
  Marta Marko Tisch
  administrativ samordnare
  marta.marko.tisch@abe.kth.se
   
Page responsible:martamt@kth.se
Belongs to: Centrum för transportstudier (CTS)
Last changed: May 02, 2018