Samhällsekonomiska effekter av elvägar

Time: Tue 2019-02-12 11.30 - 12.30

Lecturer: Lina Jonsson, WSP

Location: Teknikringen 10B plan2, rum: Sahara

Välkommen till CTS Lunch Seminar Series

Inom Trafikverkets program för elvägar har en inledande samhällsekonomisk analys gjorts av elvägsinvesteringar generellt. Inom projektet har ett kalkylverktyg tagits fram som kan användas i det fortsatta arbetet med samhällsekonomiska bedömningar av investeringar i elväg. Under detta lunchseminarium går Lina Jonsson som varit uppdragsledare för projektet från WSP igenom de frågeställningar som aktualiserats under projektet och presenterar övergripande slutsatser kring hur man kan och bör räkna samhällsekonomiskt på just elvägsinvesteringar.

För att kunna genomföra en samhällsekonomisk kalkyl och effektbedömning av en investering i elvägar behövs kunskap både om kostnaderna för investeringen och om de nyttor som den är förknippad med. För just en investering i elvägar finns några särskilda förhållanden som komplicerar analysen. Nyttan från en elväg uppstår först då trafiken övergår till eldrift. Enbart en elväg ger ingen nytta utan det krävs även kompletterande investeringar i fordon. Den företagsekonomiska lönsamheten för t ex ett åkeri att byta ut sina fordon till elfordon är därför en viktig faktor bakom hur stora nyttor som elvägen ger upphov till. Denna företagsekonomiska kalkyl är i sin tur beroende av hur stor del av fordonens körsträckor som kan gå på vägar som är elektrifierade.

De kostnader och nyttor som uppstår vid en elektrifiering av delar av vägnätet behöver också jämföras med en situation utan en sådan elektrifiering. Men hur ser ett sådant alternativ ut, och för vilken tidpunkt bör jämförelsen göras? Vad man tror om biodrivmedelsinblandning och elmarknaden har betydelse både för relativpriset mellan diesel (fossil eller biobaserad) och el och vilka utsläppsminskningar som en elektrifiering är förknippad med.

Seminariet hålls på svenska.

Var vänlig registrera dig genom att skicka e-mail till cts-info@kth.se. För att få lunch ingå, vänligen registrera senast 11 februari kl.12.

Lunch serveras från kl. 11:20.

För mer information, kontakta:

Marta Marko Tisch
administrativ samordnare
martamt@kth.se

Page responsible:martamt@kth.se
Belongs to: Centrum för transportstudier (CTS)
Last changed: Feb 08, 2019