Verksamhet

Centrets vision av transportsystemet är att det ska vara effektivt, rättvist och långsiktigt hållbart. Syftet med centret är att bidra till detta genom att förbättra förståelsen av och kunskapen om transportsystemet, dess användare och samspelet mellan transportsystemet och samhällsutvecklingen. Detta ska ske både på lång sikt, genom oberoende grundläggande forskning och metodutveckling, och på kort sikt, genom användande av uppbyggd kunskap för att skapa bra beslutsunderlag som främjar välgrundade beslut. Målet är att centret ska

  • vara en internationellt högt ansedd forskningsmiljö
  • långsiktigt höja kompetensnivån inom transportsektorn
  • bidra till att öka kvaliteten på och underlaget för beslutsfattande inom transportsektorn.

Forskningsstrategi

En verksamhetsinriktning (kan laddas ner nedan) beskriver mer konkret vad vi vill åstadkomma inom CTS och vad vi forskar om. Inför CTS andra avtalsperiod (2011-2014) har denna inriktning uppdaterats. Forskningen grupperas i fyra delvis överlappande områden:

  • Transport modeling
  • Transport economics
  • Transport policy
  • Transport analysis & Travel behaviour

Verksamhetsinriktning (docx 20 kB)

Centret ska således bedriva forskning av internationellt hög kvalitet med resultat som ska kunna publiceras i internationella tidskrifter och presenteras vid internationella konferenser.

Publikationer

Men Centret arbetar också med att implementera forskningsresultat och att sprida kunskap till såväl forskarsamhället som tjänstemän, politiker och allmänhet. Mycket tid ägnas åt seminarier och föredrag i olika sammanhang, åt medverkan som expertstöd vid strategiskt och komplext offentligt metod- och modellutvecklingsarbete och åt kompetens- och metodstöd i offentliga utredningar och annan offentlig verksamhet.

Seminarier, bland annat, finns angivna i kalendern

Vidare bedriver centret kritiskt ifrågasättande forskning kring transportpolitiska frågor och beslut. I den långsiktiga kompetensförsörjningen för transportsektorn ingår också doktorandutbildning och medverkan i civilingenjörs- och masterutbildning.

Till sidans topp